Masz pytania?    wygrajpopup@aere.com    +48 22 458 21 09
The following message will become visible only once the countdown ends.

This challenge has ended.

Regulamin Konkursu

„Wygraj pop-up store”

20.10.2021§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin („ Regulamin ”) określa warunki, na jakich odbywa się realizacja konkursu „Wygraj pop-up store” („ Konkurs ”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS KRS 0000007144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 24.875.000 zł ( „Organizator” ).
 3. Konkurs przeprowadzany będzie w dniach od 20.10.2021 do 23.11.2021 roku do godziny 23:59 („ Czas Trwania Konkursu ”)
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, przy czym wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie (w tym przygotowanie i złożenie dokumentów aplikacyjnych, koszty podróży) pozostają w całości w gestii uczestnika.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników prowadzonych działalność w formie oferowania produktów lub usług („ Marka ”) zainteresowanych wynajmem lokalu w Centrum Handlowym Galeria Dominikańska, zlokalizowanym przy Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław („ Centrum Handlowe ”). Koncept wykorzystania lokalu przez uczestnika może przewidywać w oferowanie w lokalu produktów i/lub usług jednej lub kilku Marek („ Koncept ”).
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie
 7. Konkurs ma celu promowanie Konceptów i wspieranie ich rozwoju w celu osiągnięcia sukcesów biznesowych oraz promowanie Centrum Handlowego, Organizatora i spółek z grupy kapitałowej Organizatora (łącznie „ Atrium ”) wśród klientów.§2 UCZESTNICY KONKURSY, WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna lub prawna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki ( „Uczestnik” ):
  1. ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce;
  2. jest zarejestrowana w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS lub na etapie przystępowania do Konkursu jest w trakcie rejestracji w wyżej wymienionych, a w dniu finału Konkursu będzie zarejestrowana w jednym z ww.;
  3. nie użytkuje żadnego punktu sprzedaży/usługowego w żadnym centrum handlowym w Polsce poza centrami handlowymi Atrium
  4. posiada nie więcej niż 5 sklepów stacjonarnych w Polsce;
  5. Marka powstała po 1 stycznia 2015 r.;
  6. Koncept jest możliwy do realizacji na powierzchni 80m2;
  7. obroty Uczestnika nie przekraczają 6 mln zł rocznie;
  8. nie jest w likwidacji, w upadłości, ani nie jest prowadzone względem niej postępowania restrukturyzacyjne;
  9. nie jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, przez Centrum Handlowe lub Organizatora. Z Konkursu wyłączone zostają również osoby najbliższe tych osób. Osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu („ Osoba Najbliższa ”);
  10. nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który zawarł z Centrum Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również jego pracownikiem i osobą świadczącą dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osobą Najbliższą;
  11. nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który na terenie  Centrum Handlowego posiada punkty handlowe lub usługowe, jak również jego pracownikiem lub osobą świadczącą dla niego usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osobą Najbliższą;
  12. nie jest przedsiębiorcą lub przedstawicielem działającym w imieniu przedsiębiorcy, który na terenie Centrum Handlowego wykonuje czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych itp., jak również ich pracownikiem lub osobą świadczącą dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osobą Najbliższą;
  13. nie jest osobą biorącą bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 2. Konkurs jest skierowany do Uczestników, oferujących produkty lub usługi (z wyłączeniem gastronomii).
 3. Organizator przewiduje możliwość zgłoszenia się razem przez kilka Marek i/lub w Etapie 2 Konkursu połączenia wybranych Marek i zaproponowanie im startowania w kolejnych etapach wspólnie (pod warunkiem, że potwierdzą możliwość takiej współpracy w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku połączenia kilku Marek w jeden Koncept każda z nich osobno musi spełniać powyższe kryteria§3 ETAPY KONKURSU 1. Etap 1 Konkursu – Kwestion
  1. Uczestnik zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu https://atriumpopup.pl
  2. W formularzu Uczestnik uzupełnia wymagane pola oraz opisuje szczegóły Konceptu.
  3. Po uzupełnieniu kwestionariusza Uczestnik wysyła formularz przez kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie”.
  4. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma wiadomość na wskazany w formularzu adres e-mail z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia jest jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w otrzymanej wiadomości. 
  5. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, Uczestnik otrzyma kolejną wiadomość potwierdzającą, że zgłoszenie konkursowe zostało zarejestrowane.
  6. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik może uzupełnić lub edytować przesłany kwestionariusz po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie https://atriumpopup.pl w terminie trwania 1 etapu konkursu
  7. Termin: do 23 listopada 2021.
 2. Etap 2 Konkursu – Wybór Finalistów i Uzupełnienie Prezentacji
  1. Jury Konkursu wybiera Koncepty zakwalifikowane do finału. Organizator planuje wybrać ośmiu (8) finalistów. Organizator zastrzega sobie jednak prawo wyboru większej lub mniejszej liczby („ Finaliści ”).
  2. Finaliści zostaną zaproszenia na prezentację swojej Marki/ Konceptu do siedziby Organizatora
  3. Po przesłaniu prezentacji do Organizatora, Finalistom zostanie udostępniona standardowa umowa najmu typu pop-up stosowana w Centrum Handlowym. Przystąpienie do kolejnego, tj. Etapu 3 Konkursu, pociąga za sobą akceptację warunków umowy najmu.
  4. Finalistom będzie przysługiwać prawo obejrzenia lokalu użytkowego przed finalną prezentacją swojej Marki/ Konceptu
  5. Termin: 23 listopada – 3 grudnia 2021
 3. Etap 3 Konkursu – Spotkanie
  1. Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu, podczas którego Finaliści na podstawie uzupełnionej prezentacji opowiedzą o swoim Koncepcie i Marce, a jury Konkursu będzie mieć możliwość zadawania pytań dodatkowych.
  2. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Organizatora w Warszawie lub Wrocławiu, chyba że Organizator zadecyduje o przeprowadzeniu spotkania w formie online.
  3. Przez uczestnictwo w spotkaniu Finalista potwierdza, że Koncept jest możliwy do realizacji w lokalu w Centrum Handlowym (sprzęt, wyposażenie lokalu, wystarczająca dostępność produktów Marki itp.).
  4. Brak stawiennictwa na spotkaniu oznacza rezygnację Finalisty z udziału w Konkursie.
  5. Termin: 3 -15 grudnia 2021
 4. Etap 4 Konkursu – Finał
  1. Zaprezentowane Koncepty zostaną poddane przeglądowi przez jury Konkursu.
  2. Jury decyduje o wyborze jednego lub kilku zwycięzców (łącznie jako „ Zwycięzca ”), o ile Uczestnicy wyrazili uprzednia zgodę na realizowanie Konceptu wspólnie z inną Marką.
  3. Informacja o Zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu.
  4. Termin: 16 – 24 grudnia 2021
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu.
 6. Skład jury pozostaje w gestii Organizatora, który może w każdej chwili podjąć decyzję o jego zmianie.
 7. Decyzje jury są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia.§4 KRYTERIA WYBORU 1. Wnioski podlegają ocenie w szczególności w odniesieniu do następujących kryteriów:
  1. biznes plan i atrakcyjność Marki/ Konceptu;
  2. pomysł na rozwój Marki/ Konceptu i promocję swojego sklepu w centrum handlowym;
  3. innowacyjny charakter Konceptu;
  4. możliwości rozwoju w Centrum Handlowym;
  5. możliwość realizacji Konceptu we wskazanym obiekcie i lokalu; lokalny charakter Konceptu i działalność na rzecz lokalnej społeczności i/lub środowiska;
  6. wpływ obecności Konceptu na atrakcyjność doboru najemców do Centrum Handlowego (tzw. tenant mixu) i odwiedzalności Centrum Handlowego, potencjał dotarcia do nowej grupy odbiorców.
 2. Ocena wpływu poszczególnych kryteriów na ostateczny wynik pozostaje w gestii jury Konkursu.
 3. Następujące zgłoszenia zostaną odrzucone bez dalszej analizy:
  1. wnioski niekompletne lub niezgodne z Regulaminem;
  2. wnioski zawierające fałszywe deklaracje;
  3. złożone przez Uczestników niespełniających warunków uczestnictwa.
 4. W przypadku niespełnienia warunków Regulaminu przez Zwycięzcę, nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to do niego należy decyzja w zakresie wyłonienia lub braku wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 5. Uczestnik odpowiada za przedstawiony Koncept i w razie wygranej zobowiązuje się do jego realizacji w formie, jaką przedstawi jury podczas finału Konkursu. Wprowadzenie zmian w realizowanym Koncepcie jest możliwe wyłącznie po akceptacji Organizatora (przykładowo w przypadku zaprezentowania Konceptu 3 Marek, Finalista nie jest uprawniony do dokonania zmian i wystawienia w lokalu tylko jednej z nich).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzechowywania zgłoszeń, do przerwania i/lub anulowania Konkursu w dowolnym czasie, według własnego uznania.


§5 NAGRODA 1. Nagrodą w Konkursie jest udostępnienie Zwycięzcy lokalu w Centrum Handlowym („ Nagroda ”).
 2. Lokal zostanie udostępniony na następujących warunkach:
  1. Podpisana zostanie umowa najmu;
  2. Okres najmu: 6 miesięcy;
  3. Powierzchnia lokalu: od 70 do 90 m2, przy czym Finaliście może zostać przyznany inny lokal o podobnych parametrach;
  4. Czynsz: wakacje czynszowe przez cały okres najmu (6 miesięcy, czynsz do zapłaty przez Uczestnika: 0 zł);
  5. Koszty użytkowania części wspólnych (tzw. service charge): Pokrycie przez Atrium (do zapłaty przez Uczestnika: 0 zł);
  6. Koszty eksploatacyjne: Pokrycie przez Atrium kosztów za wykorzystane media do kwoty 500 zł miesięcznie;
  7. Koszty pracownika: Pokrycie przez Atrium kosztów pracownika niezależnie od formy zatrudnienia do kwoty 3 600 złotych brutto miesięcznie przez cały okres wynajmu (6 miesięcy);
  8. Wystrój lokalu : pokrycie przez Atrium kosztów uzgodnionych pomiędzy stronami prac mających na celu wystrój lokalu dostosowany do specyfiki Konceptu, przy czym za projekt wystroju będzie odpowiadać projektant wskazany przez Atrium (nie więcej niż 55.000 zł);
  9. Promocja: Promowanie Konceptu Zwycięzcy w Centrum Handlowym oraz cyfrowych kanałach komunikacji Centrum Handlowego (strona internetowa, media społecznościowe);
  10. Udzielenie przez Finalistę zabezpieczeń umowy najmu (oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zwrotu powierzchni, wpłata kaucji gwarancyjnej).
 3. Zwycięzca będzie miał możliwość przeznaczenia kwoty przewidzianej na zatrudnienie pracownika (§5 pkt 2 lit. g), w wysokości jaką uzna za stosowną, na prace mające na celu wystrój lokalu (§5 pkt 2 lit. h).
 4. Zwycięzca nie jest uprawniony do żadnego dodatkowego wynagrodzenia, ani do wymiany nagród wskazanych w §5 pkt 2 na świadczenia finansowe lub do rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Ponieważ zależy nam, aby Zwycięzca rozpoczął działalność w Centrum Handlowym jak najszybciej, przewidujemy, że Zwycięzca będzie zobowiązany rozpocząć działalność nie później niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku opóźnienia z rozpoczęciem działalności, okres najmu zostanie skrócony o czas opóźnienia.
 6. W przypadku wprowadzenia przepisów ograniczających handel w centrach handlowych podczas okresu najmu (tzw. lockdown), Atrium nie gwarantuje przedłużenia okresu najmu o okres odpowiadający okresowi obowiązywania lockdown. Atrium może zaproponować takie rozwiązanie pod warunkiem dostępności lokalu, co będzie wymagało podpisania aneksu do umowy najmu.
 7. Po okresie 6 miesięcy, Atrium będzie zainteresowane kontynuowaniem przez Uczestnika jego działalności w Centrum Handlowym. Jeżeli Zwycięzca będzie zainteresowany kontynuowaniem prowadzenia działalności w Centrum Handlowym, konieczne będzie podjęcie rozmów o wynajmie lokalu na zasadach komercyjnych, przy czym Atrium nie gwarantuje, że lokal, który Zwycięzca użytkował w ramach wygranej w konkursie będzie dla niego dostępny.
 8. Przez okres trzech (3) lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu, Zwycięzca zobowiązuje się jak najszybciej informować Organizatora na piśmie o wszelkich nowych wdrożeniach (własnych lub nie) Konceptu, w Polsce lub za granicą.§6 WŁASNOŚĆ I POUFNOŚĆ DOKUMENTÓW 1. Uczestnicząc w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przyznanie Organizatorowi prawa licencyjnego do wszystkich dokumentów przekazanych Organizatorowi w celu organizowania Konkursu, przeglądu plików i wyłonienia Finalistów oraz Zwycięzcy. Uczestnik upoważnia Organizatora do zapisywania w pamięci komputera, powielania, publikowania, rozpowszechniania, niezależnie od użytego nośnika (w tym papierowego i cyfrowego), wizualizacji przesyłanych w związku z aplikacją wyłącznie w celach promocyjnych i konkursowych. Ta niewyłączna licencja jest udzielona Organizatorowi Konkursu bezpłatnie na terytorium globalnym i na okres 5 lat.
 2. Organizator zobowiązany jest do zachowania poufności wyników Konkursu, aż do dnia ogłoszenia listy Finalistów, a następnie do dnia ogłoszenia Zwycięzcy.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do fotografowania i/lub filmowania go w związku z Konkursem (wszystkie etapy Konkursu) oraz do rozpowszechniania, publikowania, nieodpłatnie przekazywania zdjęć lub filmów wideo wykonanych i do użytku w mediach, Internecie, sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), czasopismach bez ograniczania tej listy oraz w ramach komunikacji Organizatora na jego stronie internetowej. Powyższe ma zastosowanie również do spółek z grupy kapitałowej Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych mu przez Organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację, cytowanie i aktywny udział w wydarzeniach public relations, promocyjnych lub prasowych utworzonych przez Organizatora w ramach Konkursu i bez ponoszenia przez Organizatora jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.
 6. Uczestnik, Finalista oraz Zwycięzca zezwala na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Atrium wizerunku (dalej „ Wizerunek ”), zarówno utrwalonego w postaci fotografii jak i nagrania wideo, w trakcie Konkursu. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek może być wykorzystany, w tym publikowany, udostępniany i modyfikowany w dowolny sposób (w tym zmieniany, kadrowany, zestawiony z wizerunkami innych osób lub innymi materiałami graficznymi, uzupełniony komentarzem czy opisem) w celu reklamy i promocji Konkursu, Centrum Handlowego, lub Atrium:
  1. w mediach drukowanych;
  2. za pośrednictwem Internetu, w tym w serwisach społecznościowych Atrium i jego partnerów handlowych.§7 REKLAMACJE 1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja Konkursu „Wygraj pop-up” ", w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15.01.2022 roku na adres: wygrajpopup@aere.com. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.§8 DANE OSOBOWE 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik i Finalista Konkursu wyraża zgodę na podanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w  szczególności:
  1. oceny wniosków;
  2. przeprowadzenia spotkania;
  3. informowania o postępach Konkursu;
  4. wydania Nagrody;
  5. obsługi reklamacji.
 3. Dane te przechowywane są przez Organizatora tylko przez okres, jaki konieczny jest do dokonania ww. czynności, nie dłuższy niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, ma charakter dobrowolny, jednak  ich  niepodanie lub odwołanie  zgody, o której  mowa powyżej,  uniemożliwia  udział w Konkursie.
 6. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o odwołaniu  zgody na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  lub  zaistnieje potrzeba zmiany  lub  poprawienia jego  danych,  może  on  zgłosić  stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: wygrajpopup@aere.com lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursu.§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu akceptuje Regulamin.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.atriumpopup.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili trwania Konkursu w szczególności zmiany czasu trwania Konkursu czy zakończenia Konkursu bez wyboru Zwycięzcy, o której to zmianie Organizator poinformuje za pomocą strony internetowej na której umieszczony jest Regulamin. Jeżeli zmiana nastąpiła po zakończeniu Konkursu tylko wybrani Finaliści zostaną poinformowani o zmianie dokonanej przez Organizatora.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Adrianny Modzelewskiej, pod adres mailowy: wygrajpopup@aere.com lub telefonicznie +48 22458 21 09.